• Deklaracja dostępności

    • Wstęp

     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego Więcborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://spwiecbork.pl

     Daty publikacji i aktualizacji
     Data publikacji strony internetowej: 2002-09-01
     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12
     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wymagania, które nie zostały spełnione: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

     Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
     Oświadczenie sporządzono dnia: 18-02-2021

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Kopta, sekretariat@spwiecbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 662254596. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Informacje na temat procedury

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     https://www.rpo.gov.pl

     Dostępność architektoniczna
     ul. Wyzwolenia 19

     89-410 Więcbork

      

     Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

     Do szkoły można wejść z dwóch stron: od strony parkingu i drugie wejście od strony południowej chodnikiem w lewo po wejściu na teren szkoły od ulicy Wyzwolenia. Przed wejściami znajdują się schody. Szkoła nie dysponuje urządzeniami wspomagającymi wejście na teren szkoły typu winda. Pracownicy szkoły, uczniowie klas I-VIII, goście oraz inni korzystający z usług szkoły korzystają z pierwszego wejścia do budynku głównego. Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych korzystają z wejścia drugiego.

      

     Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

     W głównym budynku szkoły istnieją cztery kondygnacje: piwnica, parter, pierwsze piętro, drugie piętro. Wszystkie kondygnacje połączone są dwiema klatkami schodowymi. Nie ma windy.

      

     Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

     Placówka nie dysponuje platformami, pętlami indukcyjnymi itp.

      

     Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

     Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

      

     Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

      

     Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku
   • 52 389 71 63
   • Wyzwolenia 19
    89-410 Więcbork
    Poland