• Świetlica

     • Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów prawnych), organizację dojazdu do szkoły i ze szkoły do domu, lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

      Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci, oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Uczymy przez zabawę.

      Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i zbiorowe wykonywanie zadań. Kształtujemy nawyki higieny i czystości, kultury życia codziennego, ładu i porządku w swoim otoczeniu, wdrażamy uczniów do pożytecznego spędzania i organizowania sobie czasu wolnego, dbałości o sprzęt i wyposażenie świetlicy.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku
   • 52 389 71 63
   • Wyzwolenia 19
    89-410 Więcbork
    Poland