• Rada Rodziców

    • Niniejsza strona skierowana jest przede wszystkim do Rodziców. Naszych szanownych Młodych Internautów również witamy, jednakże odsyłamy Was do tych części szkolnej strony internetowej, które Was bezpośrednio dotyczą.

      

     Szanowni Rodzice!

     Działając w imieniu Rady Rodziców chcielibyśmy przybliżyć Wam tematykę związaną z ogólnymi zasadami funkcjonowania tego organu. Chcielibyśmy, by do wszystkich Rodziców trafiało jak najwięcej danych o posunięciach i decyzjach Rady Rodziców. Naszym zamiarem jest, by rzetelne i aktualne informacje skłoniły Rodziców do aktywnego działania na rzecz naszej szkoły – de facto na rzecz naszych dzieci.

      

     Wierzymy, że zawsze razem można zdziałać więcej!

     W dalszych zakładkach niniejszej strony zawarliśmy zasadnicze informacje na temat istoty funkcjonowania RR, a także dane, w jaki sposób została RR ukonstytuowana. Przedstawiliśmy jej skład osobowy, możliwy kontakt oraz co najistotniejsze (na obecną chwilę) plany działania na najbliższy okres.

      

     Drodzy Rodzice!

     Wasza pomoc, konstruktywne komentarze, sugestie, propozycje działań na rzecz szkoły są zawsze mile widziane. Napiszcie o Waszych spostrzeżeniach. Podzielcie się Swoimi uwagami. My, jako mała grupa osób działająca w ramach RR, tylko Was reprezentujemy. Zaangażujcie się! Bez waszego udziału osobistego i wsparcia finansowego niczego nie wskóramy. Oddajemy do Waszej dyspozycji:

      

     Ares korespondencyjny:
     Rada Rodziców w Szkole Podstawowej
     im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
     ul. Wyzwolenia 19
     89-410 Więcbork

     e-mail: rada@spwiecbork.pl

     Dane bankowe rachunku RR
     Radę Rodziców – a tym samym szkołę, czyli nasze dzieci – można zawsze wspierać finansowo, wpłacając dobrowolne kwoty na rachunek bankowy Rady Rodziców, prowadzony w BS w Więcborku,

     numer rachunku: 34 8162 0003 0000 0374 2000 0010.
     NIP Rady Rodziców 561-14-18-808
     NIP Gminy 504-00-25-842

      

     Po co w szkole rada rodziców?


             Na mocy aktualnie obowiązujących przepisów w każdej szkole winna funkcjonować rada rodziców. Zgodnie z tą ideą – z grona Rodziców każdej z klas naszej szkoły, został wybrany jeden przedstawiciel, który zasiada w ogólnoszkolnej radzie rodziców. Rada rodziców jest organem społecznym i w związku z tym jest niezależna od organów szkolnych oraz organów zewnętrznych. Jedynym jej ograniczeniem, a w zasadzie postawą jej funkcjonowania – są przepisy prawa oświatowego, statut szkoły oraz regulamin Rady Rodziców, a przede wszystkim dobro naszych pociech. Istotą powołania i funkcjonowania RR jest współuczestniczenie wszystkich Rodziców w sprawach szkoły, do której uczęszczają nasze dzieci. Współdziałanie Rodziców z na rzecz naszych dzieci ma na celu wspierać ich kształcenie oraz pozytywnie wpływać na ich wychowanie.

     Jakie są zadania RR


           Niżej przedstawiamy wyciąg z treści Regulaminu Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku regulujący podstawowe cele RR oraz jej kompetencje :

     Cele:
     1. Pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły.
     2. Zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrekcji  i  innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny     stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły.
     3. Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu.
     4. Finansowanie i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły.
     5. Wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.
     6. Organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu     poprawy jakości jej pracy.

     Kompetencje:
     1. Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą.
     2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
     3. Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników.
     4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
     5. Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację harcerską.
     6. Udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły.
     7. Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły.
     8. Występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły
     9. Wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły.
     10. Uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian.
     11. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie.
     12. Wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
             Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku stanowi łącznie 22 osób.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku
   • 52 389 71 63
   • Wyzwolenia 19
    89-410 Więcbork
    Poland